شرکت مهندسی

پاک پساب اقلیم

مورد تایید کارگروه تخصصی محیط زیست و اقتصاد چرخشی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

پاک پساب اقلیم

شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم با رویکردی نوین و بینشی جامع از وضعیت منابع آبی کشور ایران و با تمرکز بر تعریف منابع جدید و روش های بهینه و صحیح مصرف آب، تلاش میکند گام هایی هر چند کوچک در جهت مدیریت مصرف آب کشور عزیزمان ایران بردارد. این رویکرد، حاصل حضور کادری دانشگاهی و دغدغه مند و آگاه از چالش ها و مسائل موجود در حوزه حیاتی آب، در این مجموعه مهندسی می باشد.

 

پکیج های تصفیه فاضلاب

آخرین مقالات